Hỗ trợ giải bài tập định lượng

Bạn có đề bài bài tập cần làm, có số liệu cần thu thập, hoặc đã có số liệu và đề bài yêu cầu bạn dùng phần mềm SPSS, AMOS, SMART PLS, STATA, EVIEWS…để chạy và đọc hiểu kết quả, diễn giải kết quả. Hãy liên hệ để được hỗ trợ nhé.