Hỗ trợ Smart PLS SEM

Thạc Sĩ Khánh và nhóm MBA Bách Khoa đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình học tập làm luận văn, có thể hỗ trợ kiến thức, có thể như là gia sư riêng của bạn. Bạn có bất kì vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng mô hình cấu trúc SEM Smart PLS cứ liên hệ 0903396688 nhé.

-Chúng tôi gặp mặt trực tiếp bạn (nếu bạn ở Tp.HCM), hoặc nếu bạn ở xa thì làm việc qua internet.

-Dịch vụ Smart PLS xử lý chỉnh sửa số liệu để ra được kết quả có ý nghĩa thống kê khi phân tích số liệu.

-Tư vấn đường hướng chỉnh sửa số liệu, hoặc nhận chỉnh sửa số liệu, xử lý số liệu giúp bạn để ra được kết quả hợp lý.

Các chủ đề thông dụng cần xử lý khi chạy Smart PLS – Partial Least Squares Structural Equation Modeling là:

1.Hệ số tải ngoài outer Loadings
2.Hệ số R bình phương
3.Hệ số f bình phương
4.Hệ số q bình phương
5.Độ tin cậy
6.Giá trị phân biệt
7.Đa cộng tuyến
8.Độ lớn và ý nghĩa thống kê của các mối quan hệ cấu trúc