Tag Archives: ba loại t test

Ba loại T Test trong thống kê: khi nào cần sử dụng loại nào?

Trong thống kê, có ba loại t test thông dụng, đó là

  1. One-Sample T Test.
  2. Independent Samples T Test.
  3. Pair sample T test.

Nhóm MBA Bách KHoa Hỗ Trợ SPSS giới thiệu đến các bạn khi nào cần xài loại nào nhé.

Cụ thể:

Cám ơn các bạn theo dõi:)