Tag Archives: độ tin cậy tổng hợp

Hạn chế của Cronbach’s alpha và sự cần thiết phải sử dụng độ tin cậy tổng hợp composite reliability

Cronbach’s alpha dùng để đo độ tin cậy của thang đo, nói lên tính nhất quán nội bộ của thang đo đó. Công thức tính dựa trên sự tương quan lẫn nhau giữa các biến quan sát. Cronbach’s alpha giả định rằng tất cả các biến quan sát indicator đều có mức độ tin cậy như nhau, nghĩa là có hệ số regression weight (outer loading) vào biến khái niệm construct như nhau. Hơn nữa, Cronbach’s alpha bị nhạy cảm với số lượng biến quan sát trong thang đo, và thường có xu hướng đánh giá thấp tính nhất quán nội tại. Do những hạn chế đó, có một kĩ thuật phù hợp hơn để đo tính nhất quán nội tại, được gọi là độ tin cậy tổng hợp composite reliability. Phương pháp này hoàn toàn dựa vào standardized outer loading(còn gọi là hệ số hồi quy chuẩn hóa standardized regression weight)

Cronbach’s alpha là một thước đo thận trọng về độ tin cậy (tức là, nó dẫn đến các giá trị độ tin cậy tương đối thấp). Ngược lại, độ tin cậy tổng hợp có xu hướng đánh giá quá cao độ tin cậy nhất quán nội bộ, do đó dẫn đến ước tính độ tin cậy tương đối cao hơn. Vì vậy, nên xem xét và báo cáo cả hai tiêu chí. Khi phân tích và đánh giá độ tin cậy nội bộ của các thang đo, độ tin cậy thực sự thường nằm giữa Cronbach’s Alpha (đại diện cho giới hạn dưới) và độ tin cậy tổng hợp (đại diện cho giới hạn trên).

Link chi tiết về cronbach's alpha:  https://phantichspss.com/phan-tich-do-tin-cay-cronbachs-alpha.html

Link chi tiết về độ tin cậy tổng hợp composite reliability :  https://phantichspss.com/cach-tinh-do-tin-cay-tong-hop-composite-reliability-trong-amos.html

 

Cách tính độ tin cậy tổng hợp Composite Reliability trong AMOS

Hôm nay nhóm MBA ĐH Bách Khoa TP.HCM giới thiệu đến các bạn một khái niệm mới trong AMOS. Đó là khái niệm độ tin cậy tổng hợp.

CompositeRealibility4

– Thông thường, để tính độ tin cậy thì chỉ cần dùng chỉ số Cronbach's Alpha đã quen thuộc trong SPSS. Tuy nhiên trong AMOS có thêm một khái niệm nữa để khẳng định độ tin cậy của thang đo, đó là khái niệm Độ tin cậy tổng hợp ( Composite Reliability) – hay các viết khác là CR. Các bạn lưu ý CR ở đây khác với khái niệm giá trị tới hạn C.R ( Critical Ratios).

–  Độ tin cậy tổng hợp được tính cho từng nhân tố đơn hướng, tương tự như cách áp dụng cronbach's alpha, sẽ chạy riêng cho từng nhân tố một. Công thức tính độ tin cậy tổng hợp được tính dựa trên giá trị Standardized Regression Weight như sau:

Bây giờ sẽ thực hiện tính tự động giá trị độ tin cậy tổng hợp như sau:-Bước 1: Chạy CFA, lấy được kết quả  Standardized Regression Weight của một nhân tố, ví dụ ở đây tên nhân tố là USEFUL:

-Bước 2: vào đường dẫn sau https://phantichspss.com/CompositeReliabilityhotrospss.htm , màn hình sẽ hiện ra như sau:

CompositeRealibility2

-Bước 3: Nhấn nút thêm Item thêm vài lần để hiện ra cho đủ 7 dòng. Sau đó nhập các  giá trị Estimate ở bảng Standardized Regression Weight vào cột màu đỏ như hướng dẫn, kết quả sẽ như sau:

CompositeRealibility3

-Bước 4: đọc kết quả, kết quả CR ra là  0.941 > 0.7 , như vậy độ tin cậy tổng hợp của thang đo này tốt và được chấp nhận

.CompositeRealibility1

(Nếu bạn gặp bất kì khó khăn khi chạy AMOS, hãy liên hệ nhóm MBA Bách Khoa hotrospss@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ…)

 Ngoài ra nhóm có các dịch vụ sau:
– Tư vấn mô hình/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về phân tích hồi quy, nhân tố, cronbach alpha… trong SPSS, và mô hình SEM, CFA, AMOS
– Cung cấp/chỉnh sửa số liệu khảo sát để chạy ra kết quả có ý nghĩa thống kê.

Video hướng dẫn: